Gedragscode Study association Psychology in Nijmegen (SPiN)

1. Doel 

Deze gedragscode beschrijft het gewenste gedrag binnen de Study association Psychology in Nijmegen. 

Het is van belang dat ieder lid zich veilig voelt binnen de vereniging, en het welzijn van ieder lid, als een lid die in aanraking komt met de vereniging, in acht wordt genomen. SPiN zal het nodige doen om het veilige gevoel en het welzijn van de leden te waarborgen binnen de vereniging. Het is ten zeerste van belang dat leden niet afwijken van de gedragscode om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt binnen de vereniging. Ten tweede is het doel om een open gesprekscultuur te creëren. Hiermee wordt bedoeld dat er een sfeer is waarin iedereen alles durft te bespreken en te vragen. SPiN verwacht dat leden elkaar aanmoedigen tot gedrag in lijn met deze gedragscode en verwacht daarin een actieve houding van haar leden. 

De gedragscode bevat de grondslag voor normen en waarden opgesteld vanuit SPiN. Daarbij wordt de doorwerking van de gedragscode beschreven. De gedragscode draagt bij aan de bewustwording van normen en waarden en zorgt ervoor dat naleving wordt gestimuleerd. Leden van SPiN worden aangemoedigd om elkaar aan te spreken op gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen dat in deze gedragscode is bepaald. 

Het is de visie van SPiN om een open gesprekscultuur te creëren. Een open gesprekscultuur brengt vele voordelen met zich mee die eraan bij kunnen dragen dat de gedragscode wordt nageleefd en leden elkaar aanmoedigen tot naleving. Een open gesprekscultuur draagt bij aan het effectief samenwerken binnen onze vereniging. Wanneer iemand zich openstelt kan degene beter worden begrepen en worden achterhaald wat een lid belangrijk vindt. Hier kan vervolgens rekening mee gehouden worden. Tevens werkt openheid aanstekelijk. Als een lid open is, nodigt dit anderen als het ware uit om ook open te zijn over kwesties die deze gedragscode aanstipt. De leden tonen begrip voor elkaar, kunnen rekening houden met elkaars behoeften en waar nodig, elkaar helpen. Deze gedragscode dient hiervoor als basis.  

De gedragscode bestaat uit drie delen: een eerste deel waarin algemene gedragingen worden beschreven, een tweede deel waarin persoonsgebonden richtlijnen gesteld worden en een derde deel waarin het handelen bij overtreding van de gedragscode besproken wordt. De gedragscode dient als aanvulling op de wetgeving. 

Deze gedragscode kan te allen tijde worden aangepast door het bestuur en de Algemene Leden Vergadering indien nodig. Deze aanpassing zal gaan, conform de statuten en het huishoudelijk reglement van SPiN. 

De gedragscode geldt voor alle leden, begunstigers én externe aanwezigen van SPiN. Daarnaast geldt deze gedragscode voor alle activiteiten die georganiseerd worden door SPiN. 

Bij ongewenst gedrag kan een melding worden gemaakt bij het bestuur of de vertrouwenscontactpersonen. Het bestuur en de vertrouwenscontactpersoon bieden een luisterend oor, ondersteuning en kan waar nodig en met toestemming doorverwijzen of actie ondernemen. 

2. Algemene gedragingen 

 • Ik heb respect voor andere leden en iedereen die op enige manier betrokken is bij SPiN. 
 • Ik ben in beginsel verantwoordelijk voor mijn handelen. 
 • Ik respecteer de grenzen van anderen. 
 • Ik ben verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van SPiN. 
 • Ik tolereer nooit discriminatie. 
 • Ik tolereer nooit grensoverschrijdend gedrag. 
 • Ik tolereer nooit verbaal of fysiek geweld. 
 • Ik heb respect voor eigendommen van anderen. 
 • Ik ga integer om met gevoelige informatie.
 • Ik respecteer de geldende huisregels van externe locaties. 
 • Ik kan aangesproken worden op wangedrag. 
 • Ik spreek anderen aan op overtreding van de gedragscode. 
 • Ik zal niet onder invloed van drugs zijn, met uitzondering op alcohol. 

3. Persoonsgebonden richtlijnen 

Naast de algemene bepalingen, is het belangrijk om te benoemen dat van elke groep die betrokken is bij SPiN en haar activiteiten er een bepaald gedrag verwacht wordt. Om dit te waarborgen, staat onderstaand per groep een aantal richtlijnen. In deze gedragscode zijn er de volgende drie groepen: aanwezigen, commissies/organisatoren en het bestuur. 

3.1 Aanwezigen

 • Je bent uit eigen motivatie bij een activiteit aanwezig en zorgt ervoor dat je de activiteit niet verstoort. 
 • Wanordelijkheden voortvloeiend uit o.a. alcoholgebruik worden nooit getolereerd bij activiteiten. 
 • Je hebt respect voor de organisatoren van een activiteit. 
 • Je houdt je aan de regels en instructies van het personeel van de locatie van een activiteit.

3.2 Commissie/organisatoren

 • Je draagt zorg voor de door jou georganiseerde activiteit. 
 • Je probeert iedereen zich welkom te laten voelen op de door jou georganiseerde activiteit. 
 • Je draagt zorg dat ieders grenzen gerespecteerd worden. 
 • Je bent je ervan bewust dat je een eventuele machtsverhouding hebt en je houdt hier rekening mee. 

3.3 Bestuur

 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering en het naleven van de gedragscode. 
 • Je bent integer in het overwegen van sancties. 
 • Je dient wangedrag integer te behandelen. 
 • Je bent je ervan bewust dat je een eventuele machtsverhouding hebt en je houdt hier rekening mee. 

4. Handelen bij overtreding van de gedragscode 

Bij overtreding van de gedragscode zijn er mogelijkheden tot sancties, die opgelegd worden door het bestuur. De mogelijkheden voor sancties, zoals wering van activiteiten en opzegging van lidmaatschap, staan vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de studievereniging. Bovendien blijft bij beëindiging van het lidmaatschap contributie aan de vereniging verschuldigd, zoals in overeenstemming met de Statuten (zie artikel 9, paragraaf 3). Om meer duidelijkheid te creëren over het doel en de toepassing van deze sancties zijn hier enkele richtlijnen opgesteld. 

4.1 Wegsturen bij activiteiten

 • Indien nodig kunnen aanwezigen van een activiteit weggestuurd worden. Indien mogelijk zal de persoon eerst gewaarschuwd worden, voordat deze wordt weggestuurd.  
 • Het bestuur, de commissie, en een eventuele externe partij zijn bevoegd om mensen weg te sturen van activiteiten. 
 • Als naar aanleiding van ongewenst gedrag actie ondernomen moet worden, moet het bestuur hiervan op de hoogte worden gesteld. 

4.2 Officiële waarschuwingen

 • Het bestuur kan iemand middels een officiële waarschuwing aanspreken op diens (wan)gedrag en attenderen op sancties die kunnen volgen bij voortzetting van dit gedrag. 
 • Het bestuur zorgt voor de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de officiële waarschuwing. 
 • Een officiële waarschuwing geschiedt schriftelijk. 
 • Indien een partij benadeeld is door het gedrag van iemand, kan deze op de hoogte gesteld worden over de uitgevaardigde waarschuwing. 

4.3 Sancties

 • Het bestuur kan de in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vastgelegde sanctiemogelijkheden toepassen bij ongewenst gedrag. Hiervoor hoeft niet eerst een officiële waarschuwing uitgevaardigd te worden. 
 • Het bestuur zorgt voor de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de sanctie. 
 • De opgelegde sanctie dient in verhouding te staan tot het wangedrag. 

4.4 Uitvoering van sancties

 • Sancties worden uitgevaardigd door het bestuur. 
 • De inhoud en uitwerking van sancties zijn vastgelegd in de Statuten dan wel het Huishoudelijk Reglement. 
 • Een sanctie wordt schriftelijk aan de desbetreffende partij kenbaar gemaakt. Het bestuur dient te verantwoorden waarom tot een sanctie is overgegaan aan de sanctioneerde.