Algemene voorwaarden

Studievereniging Psychologie in nijmegen (spin) Contributie- en betalingsvoorwaarden

Betreffende de betaling van contributie van leden van de Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland gevestigd te Arnhem onder nr. 09184577.

 

Artikel 1 Algemeen/definities

  • De vereniging: de rechtspersoonlijkheid bezittende Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN), gevestigd te Nijmegen.
  • Leden: natuurlijke personen die conform de Statuten van de vereniging een lidmaatschap zijn aangegaan.
  • Verenigingsjaar: het verenigingsjaar loopt gelijk met het boekjaar conform het Huishoudelijk Reglement, namelijk van 1 oktober tot en met 30 september.

 

Artikel 2 Verzoek tot lidmaatschap

Lid 1. Een verzoek tot lidmaatschap wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het bestuur en bevat in ieder geval de personalia (volledige naam, geboortedatum en adres), het bank en/of gironummer, studentnummer, e-mail adres, akkoord tot contributie inning en handtekening.

Lid 2. Het bestuur kan besluiten tot het niet toelaten van leden zoals staat omschreven in artikel 6 van de Statuten van de vereniging.

 

Artikel 3 Persoonsgegevens

Lid 1. De vereniging behoudt zich het recht ingevulde persoonsgegevens te gebruiken ten behoeve van de werkzaamheden binnen de studievereniging conform de AVG.

Lid 2. De persoonsgegevens worden te allen tijde intern gehouden tenzij de Algemene Ledenvergadering toestemming verleent om de gegevens aan derden beschikbaar te stellen. Het bestuur kan een commissielid bepaalde informatie, die het commissielid nodig heeft voor de goede uitoefening van zijn taak, verstrekken.

 

Artikel 4 Contributie

Lid 1. De inschrijving als lid van de vereniging in het ledenbestand geschiedt conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging en vindt plaats tegen een jaarlijks verschuldigde contributie zoals die door de Algemene Ledenvergadering uiterlijk acht weken voor het einde van het verenigingsjaar wordt vastgesteld.

Lid 2. De leden zijn de contributie verschuldigd op de eerste dag van het verenigingsjaar, respectievelijk op de dag van inschrijving als lid.

Lid 3. Bij toetreding in de loop van het verenigingsjaar is steeds een jaarcontributie voor dat jaar verschuldigd.

Lid 4. Contributie-inning geschiedt middels een automatisch incasso en wordt uitgevoerd op een door het bestuur te bepalen moment in het verenigingsjaar.

 

Artikel 5 Opzegging

Lid 1. Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar geschiedt conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Lid 2. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt bij opzegging conform lid 1 van dit artikel.

Lid 3. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk binnen een maand nadat een contributiewijziging krachtens artikel 4 lid 1 van deze voorwaarden is medegedeeld.

Lid 4. De vereniging kan het lidmaatschap per ommegaande opzeggen, indien het lid ondanks herhaald rappel in gebreke blijft. Het lid blijft gehouden de verschuldigde contributie of andere uit lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Lid 5. Een lid dat heeft opgezegd, blijft gehouden te voldoen aan de financiële verplichtingen welke uit zijn lidmaatschap of deelneming aan activiteiten voortvloeien.

 

Artikel 6 Wanbetalingen

Lid 1. De vereniging is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso aan het lid of de afnemer in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten is het lid verschuldigd vanaf het moment dat zij in verzuim is en de vordering uit handen is gegeven.

Lid 2. Voor de omvang van de buitengerechtelijke kosten geldt de declaratie van de betreffende advocaat, deurwaarder of incassobureau als bewijs.

Lid 3. Bij wanbetaling is de vereniging gerechtigd de levering van producten en diensten uit hoofde van het lidmaatschap, inschrijving of overeenkomst met de vereniging op te schorten. Na volledige betaling van de verschuldigde contributie zal het lid vanaf dat moment weer in aanmerking komen voor de ledenservice.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht

Lid 1. Op het lidmaatschap bij de vereniging is het Nederlandse recht van toepassing.

Lid 2. Dit reglement dient door de Algemene Ledenvergadering uiterlijk twee maanden vóór het einde van het verenigingsjaar te worden vastgesteld.

Lid 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien wordt er doorverwezen naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Studievereniging Psychologie in Nijmegen.

 

Aldus opgesteld door het VIe Bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen, gereviseerd door het XVIe Bestuur en vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 13-03-2024.

 

Overige algemene voorwaarden

Voor onze ledenadministratie is het noodzakelijk een aantal gegevens van onze leden vast te leggen. Naast naam en adres gaat het om:

  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Rekeningnummer en BIC code
  • Handtekening
  • Studentnummer

 

Bij de Secretaris kan je altijd vragen om inzage in de over jou vastgelegde gegevens en een verzoek indienen om deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Tevens kun je deze gegevens ook zelf inzien en wijzigen als je inlogt op jouw account op de website.

 

Wijze van gebruik

Deze gegevens gebruikt Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN) voor de eigen ledenadministratie, het innen van contributie en om met de leden te communiceren.

Daarnaast gebruiken we de gegevens voor het aanvragen van subsidie en/of bestuursbeurzen bij verschillende onderdelen van de Radboud Universiteit. Specifiek geldt dit voor het studentnummer, waarbij SPiN het studentnummer kan gebruiken om de studentstatus van de leden bij de Radboud Universiteit op te vragen in het kader van de aanvraag van subsidies en/of bestuursbeurzen.

Door lid te worden geef ik SPiN toestemming om mijn gegevens zoals hierboven beschreven te gebruiken.